Турагентски софтуер

 Начало / Продукти / Турагентски софтуер

Турагентски софтуер

  ТУРАГЕНТСКИ СОФТУЕР

 

Този софтуер дава възможност да се оптимизира оперативната работа в офиса както на турагенти, така и на туроператори: създаване на резервации по собствени или чужди туристически продукти;

Проследяване на направените резервации и техния статут – на запитване, потвърдена, анулирана;

Проследяване на дължимите плащания от клиенти и към контрагенти и сроковете, в които трябва да бъдат извършени;

Издаване на всички необходими документи по резервацията;

Счетоводен модул за издаване на фактури;

енериране на всички необходими справки за проследяване и отчетност на работния процес.

 

ПАРАМЕТРИ НА СОФТУЕРА

 

Модул резервации

В софтуера могат да се създават резервации на момента без конкретна оферта, като се въвеждат данни в зависимост от включените услуги.  Резервациите могат да бъдат както за организирано пътуване с обща цена, така и за индивидуално пътуване  с различна цена и валута за всяка услуга. За отделните услуги могат да се въвеждат различни доставчици. В една резервация може да има няколко помещения.

 

Модул прехвърляне на резервации

Този модул позволява автоматично прехвърляне на създадена резервация в В2В на ЦРС България към турагентския софтуер, като същевременно въведените лични данни се запазват и в базата данни на турагента.

Пример: ТА/ТО създава резервация в В2В системата на ТО, ползващ софтуера на ЦРС България и тази резервация се прехвърля директно и в софтуера на ТА/ТО.

 

Документи по резервациите

При създаване на резервация автоматично се генерират следните документи: резервационна бланка клиент, договор с клиент, резервационна бланка ТА ( ако има турагент), ваучер, протокол за прихващане.

 

База данни клиенти

Софтуерът съхранява база данни за клиента - лична информация, всички изпратени оферти на клиента, както и копия на документите. В профила на клиента могат да се виждат и всички направени от него резервации.

 

Подобрения, касаещи изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679

 

Автоматично се генерират всички необходими документи, отнасящи се до правото на ползване на лични данни, тяхната промяна и заличаване - уведомления, декларации, протоколи. Генерират се всички, необходими справки за проследяване процеса на съхранение и заличаване на личните данни. Определят се нива на достъп до личните данни за всеки отделен служител. В клиентския профил се създава модул за лични данни и се дава възможност клиента сам да борави с тях.

 

База данни турагенти

Създава се профил на всеки турагент, в който се съхранява фирмената информация, документи като партньорски договор или други, могат да се генерират код и парола за B2B.

База данни доставчици
           Съхранява се база данни за всички доставчици, с които туроператорът / турагентът работи.ю
           В този модул се отразяват плащания от клиента и към доставчици, издават се фактури, проформа фактури, кредитно и дебитно  известие, поротокол за самолетен билет, кредитно известие за самолетен билет. Генерират се справки за плащания от клиенти и към доставчици.

          След направени резервации могат да се генерират следните списъци: руминг лист, списък за граница, списък за авиокомпанията, списък за вътрешни турове, за водач на групата и т.н.

Могат да се генерират всички нужни справки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цялостно On-line софтуерно решение за Туроператори, Турагенти и Хотели!