Блог

Полезна и актуална информация

Новата Наредба № Н-18 за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устр

Новата Наредба № Н-18 за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устр

Наредба № Н-18 на министъра на финансите от 13.12.2006 г. (обн. ДВ, бр. 106 от 2006 г., изм. и доп. бр. 7 от 2007 г.) замества, считано от 01.01.2007 г., действащата преди това Наредба № 4 на министъра на финансите от 16.02.1999 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти (обн. ДВ, бр. 16 от 1999 г., ... посл. изм. и доп. бр. 76 от 2006 г.).
Наредба № Н-18 от 2006 г. урежда обществените отношения, които се поддават на трайна уредба в областта на регистрирането и отчитането на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства (ФУ).


Новата наредба привежда изискванията към ФУ, както и реда и начина за използването им в съответствие с нормите на действащия от 01.01.2007 г. Закон за данък върху добавената стойност.
Наредбата № Н-18 от 2006 г. запазва основните принципи и постановки при използване на фискални устройства, залегнали в отменената Наредба № 4 от 1999 г., като възприема нов подход на структуриране, описващ последователността от процедури по:

  • - одобряване на типовете фискални устройства;
  • - тяхното закупуване;
  • - въвеждането им в експлоатация;
  • - правилата за тяхното използване при регистриране на продажбите;
  • - отчитането на реализираните обороти; и
  • - дерегистрация на фискалните устройства,
  • както и съпътстващите дейности като сервизно поддържане, отмяна на одобрените типове и извършване на експертизи на ФУ.

Настоящата статия прави съпоставка между действащите разпоредби преди и след 01.01.2007 г., като поставя акцент върху съществените разлики, основните моменти и някои специфични особености на Наредба № Н-18 от 2006 г.


Предмет
Наредба № Н-18 от 2006 г. определя условията, реда и начина за одобряване на типа, за отмяна на типа, за въвеждане/извеждане във/от експлоатация, регистрация, отчитане и сервизно обслужване, експертизите и контрола на фискалните устройства, техническите и функционалните изисквания към тях, реда и начина за издаване на фискални касови бележки, както и минималните реквизити на фискалните касови бележки. Съпоставката с Наредба № 4 от 1999 г. показва разширяване на обхвата, изразяващо се във въвеждане на нови процедури, свързани с отмяна на одобрен тип ФУ, извеждане от експлоатация и експертизи на ФУ. Включването на тези процедури произтича от натрупания до момента практически опит и цели регламентиране на реално съществуващи процеси при използване на ФУ.


Задължени лица
Всяко лице, извършващо продажби на стоки или услуги във или от търговски обект, е задължено да регистрира и отчита извършваните от него продажби чрез издаване на фискална касова бележка от ФУ, освен когато плащането се извършва по банков път.
Това изключение не се отнася за лица, извършващи продажби на течни горива чрез средства за измерване на разход, които са длъжни да регистрират и отчитат продажбите на течни горива чрез издаване на фискална касова бележка от електронна система с фискална памет (ЕСФП) за отчитане на продажби на течни горива, включително за платените по банков път

.
Освободени лица
Запазен е съществуващият до момента кръг на освободените от задължението за използване на ФУ лица, като са направени някои уточнения, свързани с начина и условията за извършване на съответните дейности.
Към освободените от задължението да издават фискални касови бележки са включени и държавата, държавните и местните органи за всички извършвани от тях дейности или доставки в качеството им на орган на държавна или местна власт, за които последните не са данъчно задължени лица по смисъла на ЗДДС. Това негласно правило се прилагаше и в условията на действие на отменената Наредба № 4 от 1999 г.
Съгласно ЗДДС не са данъчно задължени лица държавата, държавните и местните органи за всички извършвани от тях дейности или доставки и качеството им на орган на държавна или местна власт, включително в случаите, когато събират такси, вноски или възнаграждения за тези дейности или доставки, освен когато:
- извършваните от тях доставки ще доведат до значително нарушаване на правилата за конкуренцията спрямо извършваната независима икономическа дейност от данъчно задължените по ЗДДС лица;
- извършват някоя от тринадесетте вида дейности или доставки, посочени в чл. 3, ал. 5, т. 1 ЗДДС.
Важно е да се знае, че Наредба № Н-18 от 2006 г. не въвежда ред за регистрация на продажбите, извършвани от освободените лица. Редът за тяхната регистрация и отчетност е съобразно изискванията, определени в съответните нормативни актове, регулиращи изброените по-горе дейности.
Технически и функционални изисквания
Промените във функционалните изисквания, произтичащи от влезлия в сила от 01.01.2007 г. ЗДДС, са в три основни насоки както следва:
- увеличаване броя на данъчните групи във връзка с въвеждане на нови данъчни ставки;
- отпечатване на идентификационния номер за целите на ДДС върху касовата бележка, издавана от регистрирано по ЗДДС лице;
- възможност за задаване диапазон за броене на брояча на фактурите, издавани от ФУ.

Прочети повече  http://trudipravo.bg/mesechni-spisania/mesechno-spisanie-schetovodstvo-danaci-i-pravo/menucontfp1/110-mat02