Блог

Полезна и актуална информация

Основни промени в Наредба Н-18, обнародвани на 29.03.2019г.

Основни промени в Наредба Н-18, обнародвани на 29.03.2019г.

    Възможност за електронен фискален бон за търгуващите чрез електронен магазин: Електронната касова бележка може да се генерира изцяло в електронен вид и да се изпрати по имейл на потребителя, без отпечатване на хартия;


    Нови правила при продажбите: свързаност на СУПТО с ФУ (автоматично отпечатване на касова бележка) – след последните промени вече не е допустимо продажбите да се въвеждат отделно в СУПТО и отделно да се отпечатва касова бележка;
    Отпадане на задължението за водене на книга за дневен финансов отчет (ДФО), в която ежедневно се съхраняват ДФО на ФУ – относно лицата, които ползват ФУ за отчитане на продажбите си. Задължението се запазва по отношение на бензиностанциите, ползващи електронни системи с фискална памет (ЕСФП) ;
    Генериране на уникален номер на продажба (УНП): всяка поръчка се оформя като отделна продажба с генериран УНП, като всеки фискален бон съдържа един номер на УНП – при наличие на множество УНП се издават множество фискални бонове;
    Правила за вписване и заличаване в списъка на електронните магазини в интернет страницата на НАП;
    Въвеждане на нова забрана относно служебните бонове: при извършване на продажба и за направени клиентски поръчки се забранява тяхното издаване. Служебни бонове вече могат да се издават само в изрично предвидени случаи. (Служебният бон няма счетоводна стойност. Единственото му предназначение е да се използва за служебни цели на търговския обект. Ако получите служебен бон, а не фискална касова бележка, това е сигурен знак за укриване на оборот);
    Предаване на данни до НАП на всеки 5 минути, считано от часа на регистрация на фискалното устройство/ИАСУТД, от всички фискални/системни бонове, издадени и записани в КЛЕН, в този времеви интервал;
    Възможност за отчитане с касови бележки от кочан при неизправност на СУПТО;
    Нови изисквания към СУПТО в търговските обекти, а именно:

  •     Задължителна свързаност с ФУ;
  •     Уникален номер на продажба, генериран от софтуера, който се отпечатва на фискалния бон
  •     Не се допускат корекции в данните за приключени продажби (с изключение на: анулиране – при промени в данните за продажба, която не е приключена и сторниране – когато се налага корекция след приключване на продажба);
  •     Конфигурация на „одиторски профил“ – осигурен достъп до софтуера с права за четене;
  •     Експорт на данни в структуриран вид.

    Изисквания за електронните търговци за подаване на информация до НАП относно електронния магазин, чрез който извършват продажби