Блог

Полезна и актуална информация

Как ще работят турагентите с новия регламент

Как ще работят турагентите с новия регламент

Здравейте, Колеги,
Във връзка с промените по Регламент (ЕС) 2016/679, отнасящи се до изискванията за защита на личните данни, влизащи в сила считано от дата 25.05.2018 г, бихме искали да Ви уведомим за следните промени в работата с В2В системата ни:

 При въвеждане на резервация ТА ще може да избира, кой ще подписва договора - един титуляр или всички участници в пътуването, което ще доведе до генериране на следните документи в зависимост от направения избор:

 Когато е избрана опцията договора да се подписва от един Титуляр:

  •  Уведомление за ползване на предоставените лични данни по конкретната резервация - издава се от името на Туроператора и Турагента, като в него се посочва кои лични данни за коя от услугите по договора ще се използват, какви са правата на клиента във връзка с използването на предоставените от него лични данни и кога данните му ще бъдат заличени. Съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 се предоставя уведомление за всеки от клиентите заедно с договора, като в договора фигурира текст, че Титулярът потвърждава, че е получил съответните уведомления и ще ги предаде на другите пътуващи, от чието име подписва договора.
  •  Декларация за ползване на лични данни за контакт - служи за удостоверяване на съгласието на Титуляра личните му данни за контакт да бъдат използвани за целите на конкретната резервация. В случай, че данни за контакт не бъдат посочени при създаване на резервацията, Декларацията се генерира с непопълнени съответните полета, за да може агентът да ги впише на ръка, ако желае.

Когато е избрана опцията договора да се подписва от всички пътуващи:

  • Уведомление за ползване на предоставените лични данни по конкретната резервация - издава се от името на Туроператора и Турагента, като в него се посочва кои лични данни за коя от услугите по договора ще се използват, какви са правата на клиента във връзка с използването на предоставените от него лични данни и кога данните му ще бъдат заличени. Съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 се предоставя уведомление за всеки от клиентите заедно с договора, като в договора фигурира текст, че клиентите потвърждават, че са получили съответните уведомления.
  • Декларация за ползване на лични данни за контакт - служи за удостоверяване на съгласието на клиентите, предоставили своите лични данни за контакт, те да бъдат използвани за целите на конкретната резервация. В случай, че данни за контакт не бъдат посочени при създаване на резервацията Декларацията се генерира с непопълнени съответните полета, за да може агентът да ги впише на ръка, ако желае.
  • При промяна на лични данни на клиент ще се генерира Декларация за промяна, която се попълва от Турагента. След запазване на тази декларация, системата автоматично уведомява Туроператора, за направените промени в личните данни
  • След изтичане на законовия срок за съхранение на личните данни по конкретната резервация, Туроператорът ги заличава и в системата се генерира протокол за заличаване, който Турагентът може да предостави на клиента.